Materiały źródłowe

Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych źródeł archiwalnych, które dotyczą przedwojennej działalności Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku.

Inwentarze Muzeum Miejskiego w Gdańsku

Provinzial - Gewerbe - Museum Inventarium 1882 – pierwszy inwentarz Muzeum Rzemiosła Artystycznego (Kunstgewerbemuseum)

Inventarium des Stadtmuseums zu Danzig. Werthtaxe vom 31. Maerz 1887 – pierwszy inwentarz Stadtmuseum Danzig prowadzony do 1926 roku

Verzeichnis der älteren, d. h. vor Jahre 1800 entstandenen Danziger Tafelgemälde in Stadtmuseum zu Danzig mit Ausnahme der zur „Kabrunschen Sammlung” gehörigen Werke 1901 – inwentarz malarstwa poza obrazami z  kolekcji Jakoba Kabruna

Stadtmuseum zu Danzig, Gemaelde -  Verzeichnis 1902 (MNG/A/I/16) -  spis malarstwa z kolekcji malarstwa z Muzeum Miejskiego w Gdańsku

Verzeichnis der Gemälde im Stadtmuseum zu Danzig, 1910 (MNG/A/I/21) - spis malarstwa z kolekcji malarstwa z Muzeum Miejskiego w Gdańsku

Inwentarze kolekcji Jakoba Kabruna

Verzeichniβ eines Theiles der Kabrun’schen Bildergallerie in Danzig augestellt in dem Hause Hundegasse No 10. Preis 2 Sgr., Vermehrte, verbesserte Auflage, Danzig Wedel’sche Hofbuchdruckerei, 1856 (Archiwum Muzeum Narodowego w Gdańsku, MNG/A/I/2) – spis obrazów z kolekcji Jakoba Kabruna prezentowanych w kamienicy przy Hundegasse 10

Spis kolekcji Jacoba Kabruna sporządzony w czasie, kiedy zbiór prezentowano w siedzibie Akademii Handlowej na ulicy Ogarnej. Po włączeniu kolekcji do zbiorów Muzeum Miejskiego w Gdańsku (Stadtmuseum Danzig), utworzonego w 1870 roku, spis zweryfikowano w 1875 roku dodając kolumnę i nową numerację przy niektórych pozycjach. Spis obejmuje 33 karty, wymienia 349 obrazów, 17 rysunków, na końcu umieszczono informację, że kolekcja obejmuje 1950 akwarel i rysunków, 10 833 rycin, 23 karty z drzeworytami i miedziorytami, 74 drzeworyty, 12 litografii 2764 książki i 93 mapy.

Kabrun Verzeichniβ d. Gemalde und Kupferstiche, No 1–8800 Stadtmuseum. Zugangsliste von Kupferst. Ec., 1881 (Archiwum Muzeum Narodowego w Gdańsku, MNG/A/1/11) – przepisany katalog rycin i rysunków Blocka i Duisburga i spis kolekcji Augusta Kabruna i Louise Wilhelmine Trauschke

Jest to pierwszy inwentarz Muzeum Miejskiego w Gdańsku i zawiera spisy pierwszych przekazów do nowopowstałej instytucji – spis dzieł z kolekcji Jakoba i Augusta Kabruna, Luizy Trauschke, Marii Konopacki, uzupełnienie spisu rycin z kolekcji Jakoba Kabruna, który został opracowany przez Juliusa Caesara Blocka i Karla Ludwiga Duisburga i wydany w 1861 roku, a także spis nabywanych do kolekcji rycin i rysunków przez Fundację Kabrunowską. Stanowi on podstawowe źródło do badań nad kolekcją pozwalając prześledzić historię kształtowania się zbioru rycin.


Jacob Kabrun (1759-1814), gdański kupiec i kolekcjoner przekazał w testamencie swój zbiór malarstwa, rysunku oraz rycin oraz legat w wysokości 100.000 guldenów na rzecz utworzenia instytutu kształcenia w Gdańsku. W 1822 roku utworzono w Gdańsku Korporację Kupiecką, która zajęła się realizacją ostatniej woli kolekcjonera i dziesięć lat później otwarto Akademię Handlową, której zadaniem było dobre przygotowanie młodych uczniów do zawodu kupca. Pierwszą inwentaryzacją zajął się Johann Adam Breysig (1766-1831), dyrektor Królewskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku, który opracował pierwszy wykaz zbiorów opublikowany w 1820 roku, kolejny spis, katalog dla zwiedzających z wykazem obrazów wydano dziesięć lat później. Jego przygotowaniem również zajął się Breysig. Zbiory przechowywano w kilku różnych lokalizacjach, w 1832 roku na siedzibę dla Akademii Handlowej zakupiono kamienicę przy ulicy Ogarnej 10, wówczas przeniesiono tam również kolekcję Jacoba Kabruna. W 1856 roku sporządzono kolejny spis, jest to najprawdopodobniej katalog przygotowany do druku i najwcześniejszy inwentarz kolekcji ze zbiorów Archiwum Muzeum Narodowego w Gdańsku. Po włączeniu kolekcji do zbiorów Muzeum Miejskiego w Gdańsku (Stadtmuseum Danzig), utworzonego w 1870 roku, spis zweryfikowano w 1875 roku dodając kolumnę i nową numerację przy niektórych pozycjach. W 1879 roku galeria kabrunowska zwiększyła się o zapis testamentowy syna Jacoba, Augusta. Kolekcję Jacoba i 52 obrazy podarowane przez Augusta ujęto osobno w inwentarzu 1885 roku, a później jeszcze w spisach z lat 1902 i 1910.

Spisy, dokumenty wojenne

Verzeichniss der Kunstgegenstände, die dem Museum Juni 1945 aus dem Keller des Zeughauses zurückgegeben wurden (291 Nummern) (MNG/A/VII/7) – lista dzieł sztuki, które powróciły do muzeum z piwnic zbrojowni w czerwcu 1945 roku

Inventar der Kunstgegenstände des Danziger Stadtmuseum übergeben Ende Juli 1945 (MNG/A/I/14) – inwentarz dzieł sztuki Muzeum Miejskiego w Gdańsku przekazany pod koniec lipca 1945 roku przez Willego Drosta

Wykaz zakupy, rachunki – 1944 – 1945 (MNG/A/III/3)

Spisy ewakuacyjne 1942 – 1945 (MNG/A/VII/2, MNG/SD/A/9) – zawierają podstawowe informacje o ewakuowanych dziełach, które poza tymi spisami nie figurują w żadnych inwentarzach,a posiadają muzealne numery nwntaarzowe. Są bezcennym źródłem w ustaleniu kierunków wywozów dzieł

Eingänge von Kunstgegenstände 1945 (MNG/A/VII/8) – wykaz zabytków przywiezionych do Muzeum Miejskiego w 1945 roku

Spisy dzieł rewindykowanych: malarstwo, rzeźba, 1956 (MNG/A/VII/3)

Wykaz zbiorów malarstwa (1944) i Wykaz strat malarstwa według dawnych spisów (1965) (MNG/A/I/18)

Inne archiwalia związane z działalnością Muzeum Miejskiego

Plattenverzeichniss (APGd 1384/60) – rękopiśmienny inwentarz przedwojennych szklanych negatywów, spis obejmuje 10 tysięcy pozycji i dotyczy negatywów powstałych w latach 1915-1944 ZOBACZ SPIS NEGATYWÓW ONLINE

Inwentarz odbitek fotograficznych (MNG/A/I/17)

Wykaz darów i depozytów 1872 – 1910

Sprawozdanie Zarządu Muzeum 1871 – 1885 (MNG/A/II/1) – omówiona działalność Muzeum w układzie chronologicznym, przyjęcia darów, zakupy, wypożyczenia, wystawy itp. Istotne źródło dla ustalenia proweniencji wielu dzieł ZOBACZ ŹRÓDŁO

Kronika Zarządu Muzeum 1904 – 1912 (MNG/A/II/8) – kontynuacja wcześniejszych sprawozdań Muzeum ZOBACZ ŹRÓDŁO

Sprawozdania z lat 1919-1924 (MNG/A/II/3)